ctverce jako logo

Stavebně technické průzkumy

Dílčí části stavebně technického průzkumu:

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Provádění kopaných sond či vrtů pro zjištění hloubky založení, druhu, tvaru a dimenzí základových konstrukcí vč. posouzení kvality základové půdy geologem.

PRŮZKUM VLHKOSTI A SALINITY ZDIVA

Odběry vzorků zdiva (vývrtem) pro laboratorní zjištění stupně vlhkosti a salinity (zasolení) zdiva vč. vyhodnocení a posouzení výsledků.

Na základě výsledků odebraných vzorků a prohlídkyy na místě lze kvalifikovaně navrhnout způsob a rozsah sanace a vlhkosti.

ZKOUŠKY PEVNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮV TLAKU (zdivo - cihly, malta, beton)

Jedná se především o zkoušky pevnosti betonu a zdiva z plných cihel.

Pevnost betonu v tlaku se zjišťuje jednak nedestruktivně pomocí Schmidtova tvrdoměrného kladívka obvykle typu L či N (dle masivnosti zkoumané konstrukce). Nedestruktivní zkoušky se je možné doplnit o laboratorní destruktivní zkoušky na vzorcích odebraných z konstrukce (jádrové vývrty).

Pevnost zdiva se provádí obvykle pomocí speciální příklepové vrtačky vyvinuté Ing. Kučerou (TZUS). Provádí se zvlášť zkoušky plných pálených cihel a malty. Z výsledkných hodnot lze určit pomocí empirických vzorců pevnost zdiva jako celku. Tyto částečně destuktivní zkoušky (je nutné odhalit zdivo osekáním omítky) lze případně dolnit o odběr vzorků (cihel) a provést zkoušky v laboratoři.

PRŮZKUM VODOROVNÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STROPŮ)

Jedná se o provádění sond shora nebo sdola pro zjištění druhu, stavu a dimenzí stropních konstrukcí. stropní konstukce jsou obvykle klenbové (cihelné), dřevěné, betonové či ocelové. Dle skutečného provedení stropní konstrukce zjištěného v sondách navazují na provedení sond další zkoušky pevnosti (beton, cihly, malta) nebo mykologický průzkum (průzkum dřevěných konstrukcí, kdy se určí napadení dřevokazným hmyzem či houbou a závažnost tohoto napadení).

V sondách se zároveň zjistí dimenze konstrukce potřebné pro statické výpočty. Z provedených sondd se vypracují graficky zpracované výstupy (půdorysy či řezy v místě sondy).

SONDY PRO ZJIŠTĚNÍ SKLADBY (VODOROVNÉ KONSTRUKCE)

Jedná se o provádění sond do podlah až k nosné konstrukci pro zjištění skladby podlahových vrstev, případně celkové tl. a druhu nosné vodorovné konstukce (bez dalších podrobností). V tomto případě se však nejedná o průzkum stropní konstrukce.

Další sondy se týkají zjištění skladby střešního pláště. Tyto sondy jsou vždy opraveny, aby nedocházelo k zatékání.

PRŮZKUM ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Zkoumají se dimenze celé železobetonové konstrukce, pevnost betonu, ale i druh, dimenze a stav výztuže. Zkoušky pevnosti se provádní jednak nedestruktivní (orientační) pomocí Schmidtova tvrdoměrného kladívka obvykle typu N či L a odebírají se vzorky (vývrty) pro destruktivní zkoušky v laboratoři na lisu. V konkrétních případech lze provést zátěžové zkoušky.

PRŮZKUM SVISLÝCH NOSNÝCH I NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Většinou se jedná o zjištění skladby a materiálového řešení svislých konstrukcí.

MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM

Mykologický průzkum se zabývá dřevěnými konstrukcemi. jedná se především o dřevěné stropní konstukce či dřevěné krovy. V některých případech se ale jedná i o jiné dřevěné stavební či interiérové prvky. Mykolog při průzkumu zjišťuje zda jsou dřevěné prvky napadené dřevokazným hmyzem či houbami a určí závažnost napadení. Na základě průzkumu doporučí i sanační opatření a vhodné prostředky pro ochranu dřeva.

OSTATNÍ

V rámci průzkumu zajistíme námi spolupracujícími firmami i jiné dílčí průzkumy či práce, které naše firma přímo neprovádí, ale ke stavebně technickému průzkumu patří:

  • radonový průzkum
  • komínový průzkum
  • a další

ctverce jako logo

Kontakt

Osobní:
Ing. Petr Procházka
Adresa:
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
Datová schránka:
uwfy3yp
E-mail:
Ing. Petr Procházka
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
IČO: 13809920
DIČ: CZ520324108
obory: ekonomika - ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví - stavby obytné
Ing. Petr Procházka - STAPOS
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
IČO: 13809920
DIČ: CZ520324108
Č. autorizace: 4556
Copyright © 2011 - 2018 Ing. Petr Procházka